Resume Sejarah BAB 1 Hakikat dan Ruang Lingkup Sejarah

Resume Sejarah BAB 1 Hakikat dan Ruang Lingkup Sejarah
 • Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala kejadian atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia
 • Kata sejarah berasal dari :
 1. Bahasa Arab : Syajarotun, yang berarti pohon
 2. Bahasa Inggris : History, yang berarti masa lampau umat manusia
 3. Bahasa Jerman : Geschict, yang berarti sesuatu yang telah terjadi
 • Tiga aspek sejarah :
 1. Masa lampau : Merupakan fakta yang kekal dan abadi, tidk pernah berubah, serta selalu dikenang dan dibuatkan catatan
 2. Masa kini : Untuk dipahami setiap peristiwa sejarah dan bertujuan agar suatu peristiwa sejarah tidak terulang untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama
 3. Masa yang akan datang : Peristiwa sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berguna dan lebih berhati-hati, serta bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan
 • Peristiwa sejarah merupakan :
 1. Peristiwa yang abadi : Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa dalam kehidupan manusia
 2. Peristiwa yang unik : Hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang untuk kedua kalinya
 3. Peristiwa yang penting : Dijadikan momentum atau peringatan karena mempunyai arti dalam menentukan nasib hidup orang banyak
 • Bermacam-macam sejarah menurut jenisnya :
 1. Sejarah sebagai peristiwa : Fakta-fakta kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau
 2. Sejarah sebagai kisah : Sejarah sebagai hasil penelitian oleh para ahli sejarah
 3. Sejarah sebagai ilmu : Pengetahuan tentang masa lampau yang disusun secara sistematik
 4. Sejarah sebagai seni : Sejarah sebagai petunjuk moral bagi para pembaca sehingga dalam penulisannya memerlukan seni tersendiri
 • Sejarah sebagai syarat sebagai ilmu :
 1. Sejarah memiliki objek kajian, yakni kejadian
 2. Memiliki suatu metode yang mampu menghubungkan bukti-bukti sejarah
 3. Kisah sejarah tersusun secara sistematis berdasarkan peristiwa awal kejadiannya
 4. Kebenaran fakta sejarah diperoleh dari penelitian sumber yang disusun secara rasional, tidak boleh ditambah atau dikurangi
 • Periodisasi adalah pembabakan sejarah dalam waktu yang digunakan untuk mengetahui peristiwa sejarah
 • Kronologi : Penyusunan sejarah berdasarkan urutan waktu
  Kronik : Catatan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah
  Kronologi sejarah : Penyusunan peristiwa menurut atau sesuai urutan kejadian yang didasarkan pada urutan waktu
 • Kegunaan sejarah :
 1. Kegunaan edukatif : Sejarah memberi pelajaaran pengalaman yang pernah dilakukan pada masa sekarang atau sebelumnya
 2. Kegunaan inspiratif : Kisah sejarah memberi ilham, inspirasi kepada para pembaca dan pendengarnya
 3. Kegunaan rekreatif : Sejarah sebagai kisah dapat memberi hiburan yang segar, rasa kesenangan, dan rasa estetis

Advertisement

Resume Sejarah BAB 1 Hakikat dan Ruang Lingkup Sejarah | Sri Widayati | 4.5

Leave a Reply